top of page

1. W zajęciach nauki pływania mogą brać udział dzieci w wieku od lat 4, których opiekunowie prawni potwierdzili brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.
 

2. Klasyfikacja do poszczególnych grup jest dokonywana na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku.

Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą telefoniczną pod numerem 660-439-849 oraz uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca w grupie lub terminu zajęć indywidualnych.

 

3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i dostarczenie jej mailowo lub osobiście na zajęcia.

 

4. Odrabianie zajęć:

W semestrze można odrobić 2 zajęcia.

Żeby odrobienie było możliwe trzeba zgłosić nieobecność najpóźniej w dniu zajęć do godziny 12:00. W przeciwnym razie nieobecność nie podlega odrobieniu. Nieobecność można zgłosić telefonicznie pod nr 530-959-100 (SMS).

5. O rezygnacji z członkostwa w sekcji pływackiej Uczniowskim Klubie Sportowym BARCA rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić zarząd klubu na piśmie najpóźniej do  20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji.

Regulamin:

bottom of page